วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

เครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
เครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน
การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบที่ 1
           
เจ้าหน้าที่ ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่บัญชีเงินผลพลอยได้ เจ้าหน้าที่บัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เงินฝากของผู้ต้องขัง
น.ส.สุนันทา  อาจอ่ำ 1 เรือนจำกลางบางขวาง นายสำราญ   ก่อแก้ว นายชำนาญ   แก่นท้าว นางอุบล   ไชยเสนา
2 เรือนจำกลางเพชรบุรี นางอุมาพร  สมศรี นางสายพิณ   หวานมาก นายอาจินต์   แก้วกระจาย
3 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นายภาณุมาศ  คุณกะมุท น.ส.ประไพย   กุลไทย นายสามารถ    เสงี่ยมไพศาล
4 เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ น.ส.ธนัญยวีร์  จิตรผดุงวณิชย์ น.ส.นงลักษณ์   โพธิ์ยี่ นางอรุณศรี   กล้าหาญ
5 เรือนจำอำเภอนางรอง นายรัตนพงศ์  อำนวยศรี นายพัฒนา   นิโรรัมย์ นางปรียาภรณ์  พรหมลักษณ์
6 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ น.ส.อินทิรา  เปื่อยหนองแข้ นายนิวัฒน์   ไกรคุ้ม นายสันติชล   ขันบุรี
7 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว น.ส.กัลยารัตน์  พัชรจันทโชติ นายวินัย   แสงเขียว นายเฉลิมชัย   ตั้งประเสริฐศิริ
นายสันติ  โอบอ้อม 1 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม นายสุวัฒน์   คำป้อง นางมัญทนา  ปิยพันธุ์ นายวัลลภ  คล้ำจีน
2 เรือนจำกลางสุรินทร์ นางสุรวดี   วรรณูปถัมภ์ นายวิชา   เพ็ชรกล้า น.ส.มยุรี   พริ้งเพราะ
3 เรือนจำกลางนครปฐม นางชาริณี   แดงมั่นคง นายสมชาย   แสงประทุม นางแสงศิลป์   แสงจันทร์
4 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบรรเจิด   คลังทรัพย์ นางศิริเพ็ญ   นิลภูมิ นายศักครินท์   เชื้อนาม
5 เรือนจำกลางเขาบิน นายอภิรัฐ  คุตนา นายธรรมนูญ   แก้วคำ นายสิทธิชัย   ยอดระบำ
6 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายจิรศักดิ์   ขนแก้ว นายประสาท   ศรีภิรมย์ นายเฉลิม   ฉายศรี
7 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี น.ส.นงลักษณ์   กระแสโสม นายเจริญชัย   สุทธิโส นายสมชาย   เมืองจันทร์
น.ส.นพวรรณ  รัตนพลธี 1 เรือนจำกลางคลองไผ่ นายกิตติพงษ์   ซ้ายหุย นายยุทธนา   เต็งน้อย นายไพบูลย์   รายณะสุข
2 เรือนจำกลางอุบลราชธานี น.ส.อรสา   คุปสิริกุล นางอรอุมา   ตระกูลชัยชนะ นายสมพงษ์   บุญครอง
3 ทส.เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก น.ส.ณัฐฐา   ไชยโยธา น.ส.วรรณภา  นรินทร์นอก นางมงคล   ประจิต
4 เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ นางเบญจวรรณ   ชมภู่ นายอุทัย   เกื้อทาน นางกมลวรรณ   โพธิ์ศรี
5 เรือนจำจังหวัดยโสธร นางธิดารัตน์   ไวยพจน์ นายอนุลักณ์   กออำไพ นายชูชาติ   กุนดี
6 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายคำไถ่   ทวีพัฒน์ นายเฉวียน   สุภาพ นายสมศักดิ์   มูลปราโมทย์
7 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ นายราชิน   บุญเถิง นายจรัส   สายสิงห์ นายวิลัย   เจือทอง
น.ส.ปิติมา  ธัญญาหาร 1 เรือนจำกลางราชบุรี น.ส.มนชิดา  จาตุรัส นายบุญเลิศ  บัวคลี่ นายชินพัฒน์  รักนุ่น
2 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร นางวันเพ็ญ   กูเปี้ย นายณัฐวุฒิ   แช่มสุวรรณ น.ส.วรินทร์ธรา อรรมฒ์ตระกูล
3 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี นายธนิต   สกุลพราหมณ์ นายวีรยุทธ์   อินทร์จันทร์ นายศิชยล   จุฬพันธ์ทอง
4 เรือนจำกลางนครราชสีมา นายสุเนตร   พระเดชกิ่ง นางปองแก้ว   อิ่มจันทร์ นายศุภากร   อุดมตะคุ
5 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา น.ส.นัดดา   กาญจนพงษ์ นางจีรนันท์   ชัยศิรินิรันดร์ นายสยาม   นางสูงเนิน
6 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ น.ส.ณัชชา   วรวงษ์ นายสมชาย   กลิ่นสุข น.ส.นงนุช   จงมี
7 เรือนจำอำเภอภูเขียว นางพิศมัย   ปักษา นายณรงค์   ฉิมจันทึก นายศักดิ์ชัย   ศรีลา
การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบที่ 2
เจ้าหน้าที่ ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่บัญชีเงินผลพลอยได้ เจ้าหน้าที่บัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เงินฝากของผู้ต้องขัง
น.ส.มณฑกสญจน์  สุภีสุทธิ์ 1 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นางอภิญญา  แสงศรี นายนิโรจน์  อมรกุล นายศรัทธา  ประเสริฐ์ศรี
2 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา นายรักมิตร   สุขสมพียร นายสามารถ   เคลือบทอง นายธีรวุฒิ   แก่นสาร
3 เรือนจำพิเศษมีนบุรี น.ส.สุภาพร   เกียวจันทึก น.ส.หนึ่งฤทัย  เทียนมิ่งมาตย์ นายธนัท   พลอยงาม
4 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายสุวัฒน์   ชัยพรภัทร นายวิชัย   ใจแก้วแดง นายธนากร   สุดแดน
5 เรือนจำกลางลำปาง นางทองพูล  วังแวว นางวชิราภรณ์ ชะนะเมืองชุม นายกิตติศักดิ์   ทัพน้อย
6 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นางวรรณพร   วงค์ไชย น.ส.ศรัณยา   สือสรรพ์ น.ส.ชิราภรณ์   วิมุลศิลป์
7 เรือนจำจังหวัดแพร่ นางธิดารัตน์   มะโนโฮ้ง นางปราณี   ดอกเกี๋ยง นายธิดารัตน์   มะโนโฮ้ง
8 เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง นายสุวัจน์   ช่วยแป้น นายสุรเดช   อรัญเวช นายสุรเชษฐ์   ปัญญาจันทร์
9 เรือนจำอำเภอฝาง นายอานนท์  คำตั๋น นายวันชัย  อินทนาคม นายเจษฏากร  คำภิลา
10 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง นายไพทูลย์   นักปราชญ์ นายสมพงษ์   ปันต๊ะ นายฉัตรชัย  เครือแก้ว ณ ลำพูน
นางปัญชรัศมิ์  อิงคนินันท์ 1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง น.ส.จุไรวรรณ  ณ สุวรรณทัพพะ นางสุมลทา   มีเดช นางอารมย์   เสนเข็ม
2 เรือนจำกลางลพบุรี นายธงชัย   แสนบุตร นายสิทธิ   โชติวุฒิมนตรี นายเอกสิทธิ์   สงสาย
3 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา นายชัยรัตน์   ปิ่นนาค นายธนากร   ถีติปริวัตร นายเอกลักษณ์   น้ำอาบ
4 เรือนจำจังหวัดสระบุรี นางนิตยา   วัฒธรรม นางสุภาภรณ์   ต่วนชะเอม นางสุภาภรณ์   ต่วนชะเอม
5 เรือนจำจังหวัดอ่างทอง นายธวัชชัย   เฉลยมุข นายทยากร   พันพอน นายนราธร   จิอู๋
6 เรือนจำจังหวัดชัยนาท นายมาลพ  คงรอด นายณขจร   แก่นดำ นายอภิรักษ์   อ่อนอินทร์
7 เรือนจำกลางเชียงราย นายบุญทัน   วงค์ปางมูล น.ส.อมรรัตน์   สมรัตน์ นายไชยวัฒน์   พิสิษฐ์กุล
8 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปิยวัฒน์   ศรีศักดา นายนิพนธ์   สุขศรี นางพรธิรัตน์   วสุวัฒนศรี
9 เรือนจำอำเภอเทิง นางสุริยา   กันธิยะ นายดุษิต   บุญตัน นายบุรธัช   เชียววิจิตร
นายณัฐพัชร  ดีบุญ 1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา นางจีรนุช   เจริญราศรี นายเจษฎา   สายพิมพ์ นายเพชรรัตน์   รุ่งเรือง
2 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจินตนา   เดือนแจ่ม น.ส.วิลัยวรรณ์   เมืองทอง นายนิพัฒน์   สีทา
3 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี น.ส.ประกายรุ้ง   มีแสง นายกิตติพัฒน์   ศรีซุย นายรวมเกียรติ   ทองเหลือ
4 เรือนจำอำเภอชัยบาดาล นายปริญญา   ฟักทอง น.ส.กรวรรณ   สมศรี นายภาสกร   บุญรมย์
5 เรือนจำกลางเชียงใหม่ นายรัตนะ   ปัญญาเมืองใจ นายพิสิฐกร   งาสว่าง นายมานพ   จินดาศรี
6 เรือนจำจังหวัดน่าน นายประสิทธิ์   สุดสม นายสำเนียง   ขัดขียว นายยงยุทธ   เนียมสุวรรณ
7 เรือนจำจังหวัดพะเยา นายภาณุวัฒน์   ภิญโญ นางพิชญาภรณ์  สนเผือก นายสุริยัน  ศรีงาม
8 เรือนจำจังหวัดลำพูน นางชลธิชา   อินต๊ะประเสริฐ นายธวัชชัย  แสงคำ นายเฉลิม   ขาวเถิน
9 สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง น.ส.อัจฉริยา   อิ่นแก้วสืบ น.ส.กรรณิการ์   คำเลิศ นายจักรกฤช  เขม้นเขตรการณ์
การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบที่ 3
เจ้าหน้าที่ ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่บัญชีเงินผลพลอยได้ เจ้าหน้าที่บัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เงินฝากของผู้ต้องขัง
นางดารุณี  โชคมหาชัย 1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง      
2 เรือนจำกลางตาก นายสุริยงค์   แจ้งสว่าง นายเกียรติศักดิ์ เดชดวงจันทร์ นายณัฐพล   เพิ่งอำไพ
3 เรือนจำอำเภอแม่สอด นายธีรนัย   สุกตื้อ นายมงคลชัย   นาควรรณ นายวิทยา   กันเอี้ยง
4 เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางรัชดาภรณ์   ศณีสุขคำ นางอัญชลี   พูลพินิจ นายแสบ  เลิกสวย
5 เรือนจำอำเภอหล่มสัก นายสมปอง   ราชพรมมินทร์ นายสุภาพ   ขาวพรหม นายณัฐพงษ์   ปัญญาสาร
6 เรือนจำกลางพัทลุง นายวิศิษฎ์   ปัญชาวุฒิ นายบุญเสริม  พันธ์ฤทธิ์ดำ นายไชยรัตน์  คงอินทร์
7 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง นางพงษ์ภัทร์  พุทธศรี นายเกรียงศักดิ์  ทองขุนดำ นายจิรศักดิ์   หนูคง
8 เรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายวิสุทธิ์   ศรีสุวรรณ นางวิชุดา  นวลแก้ว นายวะรินทร์   แสงมณี
9 เรือนจำกลางกำแพงเพชร นางมะลิวรรณ   มีผล น.ส.อำพรทิพย์   พุ่มกล่อม นายสุวิช   โถดอก
น.ส.จันทิมา  หมื่นศรี 1 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ไม่มีบัญชีเงินผลพลอยได้ นายธนสณฑ์   เฉยฉ่ำ นายปรีชา   บัวผัน
2 เรือนจำกลางนครสวรรค์ น.ส.บำรุง   บุญช่วย นางสุภามาศ   วงค์รอด นายวิรัตน์   เขียวภักดี
3 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น นายกิจติศักดิ์   พรมมิ นายชาติชัย   ร่มโพธิ์ นายธนโชติ   ภู่พึ่ง
4 เรือนจำกลางปัตตานี น.ส.อรอนงค์   อัตถเจริญสุข นายนิรปาน   หนูชัย นายอารีย์   บาราสิน
5 เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี นางรวิพร   กุลบุตร นายสรายุทธ์   นวลสะอาด นายเสรี   รักษายศ
6 เรือนจำอำเภอไชยา นางกานดา   สังข์ทอง นายอนุชิต   ถือแก้ว นางปริศนา   ทองคลองไทร
7 เรือนจำอำเภอเกาะสมุย นายไพฑูรย์   ขำเอี่ยม นายอาทิตย์   ใจเปี่ยม นายอรรถพล   สุขมี
8 ทัณฑสถานหญิงกลาง นางพรทิพย์   ทองมี นางอรฤดี   แก่นแก้ว นางพิศมัย   เกตุสุวงษ์
9 เรือนจำจังหวัดตรัง นางไพรัชต์   ไทรงาม นายไพรัตน์   สมสู่ นายมหิธร   จำปา
10 เรือนจำจังหวัดสตูล นายสุรสิทธิ์   โอฬารรัตน์ นายภัสกร   สองเมือง นายไมตรี   มณีฉาย
น.ส.นันทพร  หลวงกิจจา 1 เรือนจำกลางพิษณุโลก นายขจรศักดิ์   อุนจะนำ นายวัชระ   สระหงษ์ทอง นายไพศาล   จันทร์สุข
2 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายประพันธ์   ไมลาศรี นายอมรเทพ   สมมิตร นายไพฑูรย์   แก่นคุณ
3 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก น.ส.นิภา   ชะนะโชติ นางสุภาพร   บุญธรรม นางสุดารัตน์   โตกร้าน
4 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.ชญาณี   สังข์นาค นายเกียรติศักดิ์   แสนบุญศรี น.ส.กรรณิการ์   สูงนารถ
5 เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี นายวีระ  อุดมสวรรค์ นางอุไร  ส่งศิริ นายวิศณุ  ราชภักดี
6 เรือนจำกลางยะลา น.ส.นัตติญา   ชีวะกุล นางสุขุมาล   ปานะจินาพร นายสัมพันธ์   ศรีพลอย
7 เรือนจำอำเภอเบตง นายมหมัดยูซุป   เบ็ญอาซิส นายธนัช   รอดเนียม นางอารง   อาบู
8 เรือนจำจังหวัดพิจิตร นางทัศนีย์   ชมประเสริฐ นายกมล   พึ่งศรี นายบุญธรรม   จูมาศ
9 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย นางอัญชลี   วงศ์กาญจนชุติมา นายวรวุฒิ   ภู่พันธ์ นายจรัญ   อยู่อ่ำ
10 เรือนจำอำเภอเสวรรคโลก นายอนุกุล   ทุ่งเก้า นายพิพรรธ   คุ้มพ่วง นายบุญคิม   นำทุน
การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบที่ 4
เจ้าหน้าที่ ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่บัญชีเงินผลพลอยได้ เจ้าหน้าที่บัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เงินฝากของผู้ต้องขัง
น.ส.ขวัญหทัย  ศรีนาค 1 เรือนจำกลางคลองเปรม นางจารุวรรณ   โพล้งจั่น นายโอภาส   ปภาตินันท์ นายสุวิทย์   ปฏิโย
2 เรือนจำกลางอุดรธานี นางสมสมร   จันโทวาท นายอุกฤษ   ดาวังปา นายพงศักดิ์   สุทัศ ณ อยุธยา
3 เรือนจำจังหวัดหนองคาย นางวัชรี   โลกธาตุ นายปัญญา   ปานิเสน นางเกษแก้ว   วงศ์หินกอง
4 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุจิราพร   ปรีกุล นายประสิทธิ์ศักดิ์   สนิทไชย นายยศศิริ   จันทุดม
5 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายสุทัศน์   เสริมทรัพย์ นายทองจันทร์   ทัพสุริย์ นายยุทธพร   โคคร
6 เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ นายปราการ   อยานนท์ นายบุญยืน   มณเฑียร นายองอาจ   ไร่พิมาย
7 เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัญพร  บุตรเวียงพันธ์ น.ส.ณัฎฐ์ฌญา  ทองดี นายธนบัตร  บุตรเวียงพันธ์
8 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นางสาวสุนิษา   อ่อนเกตุพล นายบัณฑิต   ชูโชค นายคณิต   ฝอยทอง
9 เรือนจำจังหวัดระนอง นางปราณี   สง่าศรี นายกิตติชัย   แก้วสีนวล นายอนุสรณ์   กิจจา
10 สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัญไชย   จิตรามาศ นางรัชฎาพร   ไชยฤกษ์ นางฉวีวรรณ   จินาผล
น.ส.อมรศิริ  จียาศักดิ์ 1 เรือนจำกลางนครพนม นายประยงค์   ไชยสิทธิ์ นายอิสระพงษ์   แก้วปิลา นายอเนก   วงค์ชมภู
2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น นายพิเชษฐ์   ดวงชาทม นายประสพ   สมภาร นางมุกดา   ฤาชา
3 เรือนจำจังหวัดสกลนคร นายชัยยุทธิ์   บัณฑิตถาวร นายชัชวาล   จันฤาชัย นางสุดารัตน์   คำโพธิ์
4 เรือนจำจังหวัดเลย นายกิตตินันต์   โสภา นายสมัคร   เงินมั่น นายธานินทร์   สาริยา
5 เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรณไทย  อนันทวรรณ นายพะสุ  มงคลมะไฟ นายสุสว่างพงษ์  ประจัญพล
6 เรือนจำกลางขอนแก่น นายณัฐพร  คำหล่อ  นายบัณฑิต  สระเสนา นายเศกสันต์  คำแดง
7 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นางสาวโรมตา   โหง่นคำ นายนฤมิตร   คนซื่อ นางอุรารักษ์   ยืนยาว
8 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน นายอิทธิพล   แดงสุข นายจรวด   ลงแสดง นายเด่น   ทับทิมดำ
9 เรือนจำอำเภอพล นางณัฐฐาพร   หนูแสง นายสรงปรางค์   ศีลพันธ์ นายนิกร   นามพิลา
10 สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีการฝึกวิชาชีพ นายวุฒิพงศ์  สมบัติมั่น นายสรศักดิ์  วินทะไชย
น.ส.ชัญาณพัฒน์  ทองรัตน์ 1 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช นางศุภลักษณ์   ลิมปนานนท์ นางประภัสสร   บำรุงผล นายวินัย   รัตนสุวรรณ์
2 เรือนจำอำเภอทุ่งสง นางชนัญธิดา   สิริพงศารักษ์ นายธรรมรัตน์   สมใจนึก นายสุจิน   สุขแจ่ม
3 เรือนจำจังหวัดชุมพร นางอวยพร   วชิรพันธ์ นายเฉลิมพล   พลพิทักษ์ นายสุรชัย   สุขวิสุทธิ์
4 เรือนจำอำเภอหลังสวน นางสาวนภาพร  ช่วยเกิด นางพจนีย์   ช่อจำปา นายไพจิตร   บุญร่วม
5 เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า นางสาวพะยอม   งูพิมาย นายเฉลิมชัย   สุขเนาวรัตน์ นายวิชาญ   เสนคุ้ม
6 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช นายอภิเชษฐ   ขุนพานาพิง นายอภิเดช   มีมาก นายสมชาย   เวชภักดิ์
7 เรือนจำอำเภอปากพนัง นายสุวิทย์   รอดนาโพธิ์ นายสายัณห์   สุวรรณเดช นายจำลอง   ปานมา
8 เรือนจำจังหวัดพังงา นางสาวอณามิกา  ณะรินทร์ นายวีระพงศ์   คุ้มแคว้น นายชาตพล   เจตนานนท์
9 เรือนจำจังหวัดกระบี่ นายเจริญ   ทองเนื้อสาม นายจำเนียน   คงชีภา นายอนุชาติ   ชูวงศ์
การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบที่ 5
เจ้าหน้าที่ ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่บัญชีเงินผลพลอยได้ เจ้าหน้าที่บัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เงินฝากของผู้ต้องขัง
น.ส.สมใจ  วัฒนะบุปผา 1 เรือนจำพิเศษธนบุรี นางประดิษฐ์   โสมาบุตร นายต้น   ผาดไธสง นายสุรชัย   วิทยสิทธิศาสตร์
2 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี นางลดาวัลย์   สุวรรณวิสุทธิ์ นางสมสุข   วิทยาธรลิขิต นางสาวจารุพัฒน์  ชาวบัวขาว
3 เรือนจำกลางสมุทรปราการ นายมนัส   มณีวงศ์ นางน้ำเพชร์   กล้าสมศักดิ์ นายนิกร   พินยงค์
4 เรือนจำกลางระยอง นางสุชาดา   ไชยโชค นายพิพัฒน์พงษ์   กะหมัง นายชราวุธ   อักษรแป้น
5 ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง นายเอนก   ขำคง นายเอนก   ราชำ นายถาวร   เกตุแก้ว
6 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี นางเกษมสุข  สำรวจเบญจกุล นายอธิภัทร  ศรีเหรา นายทรงพล  เธียรธำรง
7 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี นายพิเชษฐ์   นวลสีทอง นายสมพงษ์  วงค์อามาตย์ นายศิริพงษ์   กองยอง
8 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง นายประจักษ์   ผจญพิชิต นายณรงค์ศักดิ์  กล่าวเกลี้ยง นางนิตยา   วงค์ชารี
9 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นางทองขวัญ   นันต๊ะ นายมานิตย์  พานิชเจริญ นางสายสมร   จินดาวัน
น.ส.เบญญาภา  ศรีษะเสือ 1 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นายสุพจน์   วิจิตรจันทร์ นายมารุต   ทองเชิด นายประพันธ์   เมืองมูล
2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี นายอนุชา  สาระ นายเริงณรงค์  ไชยภูมิ นายสุระชัย  เกี้ยมรอด
3 สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี นางอิฐรา   พันธ์เกาะริง นายพิพัฒน์   หยัดผู้ดี นางสาวชนาภรณ์  เจริญสลุง
4 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี นายธนวัฒน์  อุนาพรหม นายวีระพงศ์  ศรีเบ็ญรัตน์ นายสมศักดิ์  วงศ์ไทย
5 เรือนจำอำเภอธัญบุรี นายกริชสุวรรณ  นวลวิวัฒน์ นายคำพอง  พิทักษ์กุล นางชไมภัค  เพลินอักษร
6 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางศรินทร์รัตน์   จันทรัศมี นายทนงค์   บิลเต๊ะ นายสายชล   โชตินะกิจ
7 ทัณฑสถานหญิงสงขลา นางสาวกมลวรรณ   แก้วขาว นางศิริพร   รักทรัพย์ นางปิยะนุช   จิตสุวรรณ
8 เรือนจำกลางสงขลา นายปรีชา   จันทร์ฉาย นายณัชธชนม์  ไชยสุวรรณ นายธรรมสิทธิ์   ทองเพิ่ม
9 เรือนจำจังหวัดสงขลา นายสมชัย  ชุนเจริญ นายสุรพันธ์  นาวารัตน์ นายวิรัตน์  เจ้หนูด้วง
10 เรือนจำอำเภอนาทวี นายทวีศักดิ์   หนูแก้ว นางพรรณิกร   จันเนียม นายสมคิด   บัวชื่น
น.ส.ฐิติรัตน์  เขาแก้ว 1 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา นายเอกภพ   ชมภูผล นายจตุพงษ์   บูรณ์เจริญ นายยุทธพล   มานะศรี
2 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายนิรันดร์   อัคนิต นายจีระศักดิ์   สามชูศรี นายพลชัย   ชัยสีธิ
3 เรือนจำกลางชลบุรี นางสาวสุรัตศินีย์   ศิริวัฒน์ นายสมเดช   ชิวปรีชา นายชัยสิทธิ์   สะโรบล
4 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี นางสาวฤทัยชนก ทรัพย์สะสม    นางคนึงนิจ   พลกุล นางพิกุล   ทวดอาจ
5 เรือนจำพิเศษพัทยา นางนฤมนต์   เผ่าเพ็ง นางสาวจิรุวรรณ  เหลาต้น นางศศิญา   ไชยแสงราช
6 เรือนจำจังหวัดตราด นายอุดร   ยอดแก้ว นางจามจุรี   ณ พิกุล นายวิวัฒน์   เลาวกุล
7 สถานกักขังกลางจังหวัดตราด นางสาวมัณฑนา   สมพันธ์ นายนิเวศน์   วรรณรัตน์ นางสาวเกวลี   ทรงคุณ
8 เรือนจำจังหวัดนครนายก นางสุวรรณ   ทุนันชัย  นายสมคิด   เอี่ยมชัง นายทนงศักดิ์   ขอมีกลาง
9 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นายปัญญา   อ่อนแก้ว นายรัชชานนท์  นันเสนา นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ภัทรวดี

6 ความคิดเห็น:

 1. ทำไม่เรืองจำนราธิวาส นักโทษสามารถใช้โทรศัพย์มือถือสวนตัวได้ เห็นหลายคนโทรคุยกับยาทเหมือนใช้โทรศัพท์อยู่บ้านเลย

  ตอบลบ
 2. นายวุฒิชัย แสงสว่าง(นักโทษเรือนจำนครปฐม)อยากติดต่อได้ทำไงดีค่ะ(ติดกี่เดือนค่ะ)

  ตอบลบ
 3. ดิฉัน ส่งตังและจดหมาย ตอนนี้ไม่มีข่าวคราวเขา อยากทราบว่า เขาได้รับแล้ว ยัง ค่ะ
  นช ธนญชัย นิยม คดียา เรือนจำ ทุ่งสง

  ตอบลบ
 4. อยากทราบว่าผู้ต้องขังชื่อนาย ธีระพงษ์ อินทร์โพธิ์ ติดอยู่เรือนจำไหน

  ตอบลบ
 5. อยากทราบว่า ผู้ต้องขังที่ย้ายจากเรือนจำคลองด่านไปยังเรือนจำชัยนาท ก่อนส่งเข้าเรือนจำ ต้องไปกักโรคที่ไหนคะ และจะเยี่ยมได้เมื่อไหร่ เยี่ยมผ่านไลน์หรือให้ไปเยี่ยมที่เรือนจำชัยนาทเลยคะ

  ตอบลบ