ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

1.  การตรวจสอบบัญชีเงินผลพลอยได้
        *  การบัญชี
        *  การจ่ายเงิน  /  ใบสำคัญ
        *  การจัดซื้อ  ส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน  มิได้ส่งเรื่องการจัดซื้อตามวิธีที่ระเบียบกำหนด
        *  ผลการดำเนินงาน
            -  ค่าใช้จ่ายสูงจนส่งผลขาดทุนหรือมีกำไรน้อย
            -  อัตรากำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้ากับอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าคงเหลือแตก
               ต่างกันมาก
            -  มิได้ชี้แจงการขาดทุน
            -  ขาดทุนขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้า
2.  การตรวจสอบบัญชีเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
        *  การบัญชี
        *  เงินยืม
        *  ผลการดำเนินงาน
3.  การตรวจสอบรายงานบัญชีรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขัง
      -  ผู้บัญชาการเรือนจำมิได้ลงนามรับรองบัญชีรับ - จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขัง
       -  กรณีผู้ต้องขังพ้นโทษเกินกว่า  3  เดือน  มิได้ปฏิบัติตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ.  2479
       -  เงินฝากของผู้ต้องขังเสียชีวิต  มิได้ดำเนินการตามหนังสือกรมราชทัณฑ์  ที่  ยธ  0711/112  ลงวันที่  15  มกราคม  2551  เรื่อง  เงินฝากของผู้ต้องขังเสียชีวิต
       -  มิได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำ
       -  ผู้ต้องขังมิได้ลงชื่อรับรองยอดเงินคงเหลือ
       -  ยอดยกไป  ยกมา  ในบัญชีรับ - จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังมิใช่จำนวนเงินเดียวกัน
       -  ส่งรายละเอียดประกอบบัญชีรับ - จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังไม่ครบถ้วน
       -  กรณีผู้ต้องขังพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อเจ้าหน้าที่มิได้ลงชื่อกำกับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น